Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rabâcher
Jump to user comments
động từ
 • (thân mật) lải nhải
  • Vieillard qui rabâche
   ông già lải nhải
  • rabâcher les mêmes arguments
   vẫn lải nhải những lý lẽ như trước
Related search result for "rabâcher"
Comments and discussion on the word "rabâcher"