Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raccourcir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cắt ngắn, thu ngắn, rút ngắn
  • Raccourcir une robe
   cắt ngắn cái áo
  • Raccourcir un discours
   rút ngắn bài diễn văn
nội động từ
 • ngắn lại, ngắn đi
  • Jupe qui raccourcit au lavage
   cái váy giặt ngắn đi
  • les jours commencent à raccourcir
   ngày bắt đầu ngắn lại
  • les robes raccourcissent cette année
   (thân mật) năm nay mốt áo ngắn đi
Related search result for "raccourcir"
Comments and discussion on the word "raccourcir"