Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
relâcher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nới (làm) giãn
  • Relâcher une corde
   nới dây thừng
  • Relâcher les muscles
   giãn bắp thịt
 • buông lỏng, nới lỏng
  • Relâcher la discipline
   buông lỏng kỷ luật
 • bớt giảm
  • Il ne relâche rien de ses exigences
   nó không hảm yêu cầu chút nào cả
 • làm cho lỏng
  • Relâcher une sauce
   làm lỏng nước xốt
  • relâcher l'intestin
   làm cho ỉa lỏng
 • thả
  • Relâcher un prisonnier
   thả người tù
nội động từ
 • (hàng hải) ghé
  • Relâcher dans un port
   ghé vào một hải cảng
Related search result for "relâcher"
Comments and discussion on the word "relâcher"