Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
right-and-left
/'raitənd'left/
Jump to user comments
tính từ
 • cả bên phải lẫn bên trái; bằng cả hai tay
  • a right-and-left shot
   phát súng bắn liên tiếp từ cả hai nòng
  • a right-and-left screw
   ốc văn được cả bên phải lẫn bên trái
danh từ
 • phát súng bắn liên tiếp từ cả hai nòng
 • (thể dục,thể thao) cú đấm trái phải liên tiếp
Related search result for "right-and-left"
Comments and discussion on the word "right-and-left"