Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
running powers
/'rʌniɳ'pauəz/
Jump to user comments
danh từ
  • quyền được sử dụng đường xe lửa riêng (của một công ty)
Related search result for "running powers"
Comments and discussion on the word "running powers"