Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
đà
Jump to user comments
noun  
 • beam; girder
noun  
 • impetus
  • đà tiến lên của nhân loại
   The advancing impetus of the human
 • Momentum
  • đà xe đương chạy
   the momentum of the running car
Related search result for "đà"
Comments and discussion on the word "đà"