Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sần sật
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng cắn hay nhai những vật giòn như đu đủ xanh, cùi dừa.
Related search result for "sần sật"
Comments and discussion on the word "sần sật"