Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sắp đặt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Để đâu ra đấy, có quy củ : Sắp đặt công việc.
Related search result for "sắp đặt"
Comments and discussion on the word "sắp đặt"