Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
sứ quán
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Tên gọi chung các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, như đại sứ quán, công sứ quán.
Related search result for "sứ quán"
Comments and discussion on the word "sứ quán"