Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sanctionner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phê chuẩn
  • Sanctionner une loi
   phê chuẩn một đạo luật
 • thừa nhận; xác nhận
  • L'usage a sanctionné ce mot
   từ đó đã được sự dùng quen thừa nhận
 • (luật học, pháp lý) trừng phạt
Related search result for "sanctionner"
Comments and discussion on the word "sanctionner"