Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
refuser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • từ chối, khước từ, cự tuyệt, không cho, không chịu
  • Refuser un présent
   từ chối một quà tặng
  • Refuser une grâce
   không cho ân xá
  • Refuser le combat
   không chịu tham chiến
 • không thừa nhận
  • Refuser toute compétence à quelqu'un
   không thừa nhận ai có chút thẩm quyền nào
 • đánh hỏng, đánh trượt
  • Refuser un candidat
   đánh hỏng một thí sinh
nội động từ
 • từ chối, không chịu
  • Il refusera sûrement
   chắc chắn là nó sẽ từ chối
 • chối ra, đóng không xuống
  • Ce pieu refuse
   cái cọc này đóng chối ra
 • không chịu nhảy qua chướng ngại (ngựa)
Related search result for "refuser"
Comments and discussion on the word "refuser"