Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
scrub-team
/'skrʌbti:m/
Jump to user comments
danh từ
  • (thể dục,thể thao) đội gồm toàn những đấu thủ tạp nhạp, đội kém
Related search result for "scrub-team"
Comments and discussion on the word "scrub-team"