Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se rasseoir
Jump to user comments
tự động từ
 • ngồi lại
  • Il s'est levé puis s'est rassis aussitôt
   nó đứng dậy rồi lại ngồi lại ngay
 • lắng trong
  • Laisser se rasseoir un vin
   cho rượu lắng trong
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trấn tĩnh lại
Related search result for "se rasseoir"
Comments and discussion on the word "se rasseoir"