Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se relâcher
Jump to user comments
tự động từ
 • giãn ra, chùng đi
  • Corde qui se relâche
   dây thừng giãn ra
 • chểnh mảng
  • Cet écolier s'est relâché
   cậu học trò ấy đã học chểnh mảng
 • lỏng lẻo đi, phóng túng đi
  • Discipline qui s'est relâchée
   kỷ luật lỏng lẻo đi
Related search result for "se relâcher"
Comments and discussion on the word "se relâcher"