Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se renseigner
Jump to user comments
tự động từ
  • tìm hiểu tình hình, nắm tình hình
    • Se renseigner auprès de quelqu'un
      hỏi ai để nắm tình hình
Related search result for "se renseigner"
Comments and discussion on the word "se renseigner"