Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se retrouver
Jump to user comments
tự động từ
 • gặp lại nhau
  • Se retrouver après une longue absence
   gặp lại nhau sau một thời gian xa vắng lâu
 • lại tìm ra đường đi (sau khi bị lạc)
 • lại trở lại, lại trở về
  • Se retrouver dans sa chambre
   lại trở lại phòng mình ở
  • Se retrouver devant les mêmes difficultés
   lại trở về với những khó khăn như cũ, lại gặp những khó khăn như cũ
 • gặp lại; cũng gặp
  • Si pareilles circonstances se retrouveraient
   nếu những hoàn cảnh như thế sẽ gặp lại
  • Le même caractère se retrouve dans plusieurs langues
   tính chất như thế cũng gặp ở nhiều ngôn ngữ
  • on se retrouvera!
   (thân mật) rồi còn gặp nhau!, rồi sẽ biết tay nhau! (ý dọa)
  • s'y retrouver
   (thân mật) có lợi trong việc ấy
Related search result for "se retrouver"
 • Words contain "se retrouver" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  lại hồn chim
Comments and discussion on the word "se retrouver"