Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se ternir
Jump to user comments
tự động từ
 • mờ đi, xỉn đi
  • Couleur qui s'est ternie
   màu đã xỉn đi
 • (nghĩa bóng) lu mờ đi
  • Sa gloire s'est ternie
   cái vinh quang của ông ta đã lu mờ đi
Related search result for "se ternir"
Comments and discussion on the word "se ternir"