Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se tramer
Jump to user comments
tự động từ
  • đang (được) chuẩn bị ngầm, đang (được) tổ chức ngầm
    • La conspiration se tramait
      sự mưu phản đang chuẩn bị ngầm
Related search result for "se tramer"
  • Words contain "se tramer" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
    dệt âm mưu
Comments and discussion on the word "se tramer"