Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
société
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • xã hội
  • Société humaine
   xã hội loài người
 • (sinh vật học) quần xã
 • hội
  • Société littéraire
   hội văn học
  • Société secrète
   hội kín
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự giao du, sự giao thiệp
  • Rechercher la société des femmes
   thích giao du với phụ nữ
  • haute société
   xã hội thượng lưu
  • jeux de société
   trò chơi đông người
Related search result for "société"
Comments and discussion on the word "société"