Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
xã hội
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • société
  • Xã hội loài người
   société humaine
  • Ong sống thành xã hội
   les abeilles vivent en société
  • chính quyền xã hội
   sociocratie
  • chủ nghĩa xã hội
   socialisme
  • kịch xã hội
   sociodrame
  • thuyết xã hội là trung tâm
   sociocentrisme
  • tính xã hội
   socialité;social
  • Trật tự xã hội
   ordre social
  • Quy ước xã hội
   conventions sociales
  • Quan hệ xã hội
   rapports sociaux
  • Khoa học xã hội
   sciences sociales
  • xã hội cách mạng
   social-révolutionnaire (parti)
  • xã hội cơ đốc
   socialchrétien (parti)
  • xã hội dân chủ
   social-démocrate (parti)
  • xã hội kinh tế
   socio-économique
  • xã hội nghề nghiệp
   socio-professionnel
  • xã hội văn hóa
   socio-culturel
Related search result for "xã hội"
Comments and discussion on the word "xã hội"