Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
soda jerk
/'soudə'dʤə:k/ Cách viết khác : (soda_jerker) /'soudə'dʤə:k/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người bán hàng ở quầy nước xô-đa
Related search result for "soda jerk"
Comments and discussion on the word "soda jerk"