Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
spécialité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chuyên môn, chuyên khoa
  • Travailler dans sa spécialité
   làm việc trong chuyên môn của mình
 • đặc sản; món (ăn) đặc sản
 • (y học) biệt được
  • Vendre des spécialités
   bán những biệt dược
 • (thân mật) cách làm đặc biệt
  • C'est sa spécialité
   đó là cách làm đặc biệt của nó
Related search result for "spécialité"
Comments and discussion on the word "spécialité"