Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chuyên môn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • spécialité
  • Làm việc trong chuyên môn của mình
   travailler dans sa spécialité
 • (argot) qui a l'habitude de
  • Chuyên môn nói dối
   qui a l'hahitude de mentir
  • nhà chuyên môn
   spécialiste
Related search result for "chuyên môn"
Comments and discussion on the word "chuyên môn"