Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
stagnation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tình trạng tù hãm
  • Stagnation des eaux
   tình trạng nước tù hãm
 • (nghĩa bóng) tình trạng đình đốn, tình trạng đình trệ
  • Stagnation de l'industrie
   tình trạng công nghiệp đình đốn
Comments and discussion on the word "stagnation"