Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
stimulant
Jump to user comments
tính từ
 • kích thích
  • Remède stimulant
   thuốc kích thích
 • khuyến khích, động viên
  • Paroles stimulantes
   những lời khuyến khích
danh từ giống đực
 • chất kích thích
  • Le café est un stimulant
   cà phê là một chất kích thích
 • khuyến khích, động viên
  • Ce garçon a besoin d'un stimulant
   anh chàng ấy cần được động viên
Comments and discussion on the word "stimulant"