Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
subjectif
Jump to user comments
tính từ
 • chủ quan
  • Point de vue subjectif
   quan điểm chủ quan
  • Impression subjective
   cảm tưởng chủ quan
 • (tâm lý học) (thuộc) chủ thể
 • (ngôn ngữ học) (thuộc) chủ ngữ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nói về mình
  • Rousseau est le plus subjectif des écrivains
   trong các nhà văn thì Rut-xô nói về mình nhiều nhất
danh từ giống đực
 • cái chủ quan
  • Le subjectif et l'objetif
   cái chủ quan và cái khách quan
Related words
Comments and discussion on the word "subjectif"