Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tà tà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Xiên xiên, chênh chếch: Tà tà bóng ngả về tây (K).
Related search result for "tà tà"
Comments and discussion on the word "tà tà"