Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tác nhân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • agent.
    • Tác nhân sinh vật học
      agent biologique.
Related search result for "tác nhân"
Comments and discussion on the word "tác nhân"