Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tái bản
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • rééditer.
  • Tái bản một cuốn sách đã bán hết
   rééditer un ouvrage épuisé
  • lần tái bản ; sách tái bản
   réédition.
Related search result for "tái bản"
Comments and discussion on the word "tái bản"