Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tái tạo
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • régénérer; recréer.
  • Nhựa cây tái tạo lại các mô bị phá hủy
   la sève régénère les tissus détruits
  • Năng lực tái tạo
   puissance recréatrice.
Related search result for "tái tạo"
Comments and discussion on the word "tái tạo"