Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tương đối
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • relatif.
  • Giá trị tương đối
   valeur relative
  • Chuyển động tương đối
   (toán học; vật lý học) mouvement relatif.
 • (infml.) assez bon; acceptable.
  • Sức khỏe tương đối
   santé assez bonne
  • thuyết tương đối
   (triết học) relativisme;;(vật lý học) théorie de la relativité
  • Tính tương đối
   relativité.;relativement; comparativement.
  • Một cuốn sách tương đối hiếm
   un livre relativement rare
  • Chỉ tốt tương đối
   ce n'est bon que comparativement.
Related search result for "tương đối"
Comments and discussion on the word "tương đối"