Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
tưởng chừng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • sembler; paraître.
  • Mới xem tưởng chừng đơn giản
   paraître bien simple à première vue;
  • Những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi
   des difficultés qui semblent insurmontables.
Related search result for "tưởng chừng"
Comments and discussion on the word "tưởng chừng"