Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tưởng nhớ
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • garder la mémoire de; penser à.
  • Tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất
   penser aux chers disparus
  • để tưởng nhớ
   à la mémoire de; en commémoration de; pour commémorer.
Related search result for "tưởng nhớ"
Comments and discussion on the word "tưởng nhớ"