Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tả tơi
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (cũng như tơi tả) en lambeaux; dépenaillé.
  • Quần áo tả tơi
   vêtements en lambeaux.
 • mis en pièces.
  • Đạo quân bị đánh tả tơi
   armée mise en pièces.
Related search result for "tả tơi"
Comments and discussion on the word "tả tơi"