Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tầm thước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói khổ người vừa phải: Vóc người tầm thước.
Related search result for "tầm thước"
Comments and discussion on the word "tầm thước"