Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tỉ tê
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thủ thỉ, nói chuyện nhỏ và thân mật : Tỉ tê với nhau đến gần sáng.
Related search result for "tỉ tê"
Comments and discussion on the word "tỉ tê"