Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tự do
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • libre.
  • Mậu dịch tự do
   libre échange
  • Thơ tự do
   vers libres
  • Tự do hành động
   libre d'agir
 • libéral.
  • Tư tưởng tự do
   idées libérales
  • Nghề tự do
   profession libérale
 • liberté
  • tự do tư tưởng
   liberté d'opinion, liberté de pensée
  • tự do tín ngưỡng
   liberté de conscience
  • tự do hội họp
   liberté de réunion
  • tự do báo chí
   liberté de presse
  • không có gì quý hơn độc lập tự do
   il n'y a rien de plus cher que l'indépendance et la liberté
  • trả tự do cho ai
   rendre la liberté à quelqu'un
  • bóp nghẹt tư do
   liberticide
  • chủ nghĩa tự do
   (kinh tế) libéralisme
  • tự do vô chính phủ
   libertaire
  • tự do quá trớn
   désinvolte
  • mở rộng tự do
   libéraliser
Related search result for "tự do"
Comments and discussion on the word "tự do"