Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Tam bành
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Theo Thái Thượng Tam thí trung kinh của đạo gia thì Tam Bành là 3 vị thần là Bành Cứ, Bành Chất và Bành Kiểu ở trong người ta, hay xui người ta làm bậy. Do đó, đại phàm những sự hung ác giận dữ của con người là do thần Tam Bành gây ra
  • Văn Nôm dùng "Tam Bành" để chỉ cơn giận dữ của người đàn bà
Related search result for "Tam bành"
Comments and discussion on the word "Tam bành"