Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thành ngữ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhóm từ cố định đi với nhau để nói lên một ý gì : "Đứng mũi chịu sào" là một thành ngữ.
Related search result for "thành ngữ"
Comments and discussion on the word "thành ngữ"