Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
théorie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (văn học) đoàn người
  • Une longue théorie d'hommes
   một đoàn người dài
 • (sử học) phái đoàn (của một thành cử đến dự hội)
 • lý thuyết, lý luận
  • La pratique et la théorie
   thực hành và lý thuyết
  • Théorie de la connaissance
   lý luận nhận thức
 • thuyết
  • Théorie de la relativité
   thuyết tương đối
Related search result for "théorie"
Comments and discussion on the word "théorie"