Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
tiêu sắc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (lý) Nói một hệ thống quang học đã được sửa hết sắc sai.
Related search result for "tiêu sắc"
Comments and discussion on the word "tiêu sắc"