Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
time and motion study
/'taimən'mouʃn'stʌdi/ Cách viết khác : (time_study) /'taim,stʌdi/
Jump to user comments
danh từ
  • sự nghiên cứu các thao tác (để tăng năng suất)
Related search result for "time and motion study"
Comments and discussion on the word "time and motion study"