Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
trứng sáo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Màu xanh da trời rất nhạt như vỏ trứng con sáo: áo trứng sáo.
Related search result for "trứng sáo"
Comments and discussion on the word "trứng sáo"