Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transactor
/træn'zæktə/
Jump to user comments
danh từ
  • người điều đình thương lượng; người giao dịch
Related search result for "transactor"
Comments and discussion on the word "transactor"