Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
transformation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự biến đổi
  • Transformation de la société
   sự biến đổi xã hội
  • Transformation de la chrysalide en papillon
   nhộng biến đổi thành bướm, nhộng hóa thành bướm
  • Transformation au chauffage
   sự biến đổi khi đun nóng
  • Transformation des données
   sự biến đổi dữ liệu
  • Transformation de phase
   sự biến đổi pha, sự chuyển pha
  • Transformation lumière -courant
   sự biến đổi ánh sáng-dòng điện
  • Transformation d'état
   sự biến đổi trạng thái
  • Transformation étoile -triangle
   sự biến đổi sao-tam giác
  • Transformation fermée
   sự biến đổi kín, sự biến đổi tuần hoàn
  • Transformation ouverte
   sự biến đổi hở, sự biến đổi không tuần hoàn
  • Transformation d'énergie
   sự biến hoá năng lượng
  • Transformation des hydrocarbures
   sự chuyển hoá các hydrocacbon
  • Transformation isobare/isomérique
   sự biến đổi đẳng áp/đồng phân
  • Transformation isomorphe/isotherme
   sự biến đổi đồng hình/đẳng nhiệt
  • Transformation structurale/spontanée/réversible
   sự biến đổi cấu trúc/tự phát/thuận nghịch
 • sự chế biến
  • Industrie de transformation
   công nghiệp chế biến
  • Transformation à chaud/transformation à froid
   sự gia công chế biến nóng/sự gia công chế biến lạnh
 • (toán học) phép biến đổi
  • Transformation d'une équation
   phép biến đổi hàm
  • Transformation homographique
   phép biến đổi đơn ứng
  • Transformation homothétique
   phép biến đổi vị tự
  • Transformation conforme
   phép biến đổi bảo giác
  • Transformation canonique
   phép biến đổi chính tắc
  • Transformation par similitude
   phép biến đổi đồng dạng
  • transformation socialiste
   sự cải tạo xã hội chủ nghĩa
Related words
Related search result for "transformation"
Comments and discussion on the word "transformation"