Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
transformation
/,trænsfə'meiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự thay đổi, sự biến đổi
  • sự biến chất, sự biến tính
  • chùm tóc giả (của phụ nữ)
  • (toán học) phép biến đổi
Related words
Related search result for "transformation"
Comments and discussion on the word "transformation"