Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
transmutation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự biến đổi, sự chuyển hoá
  • Transmutation artificielle des éléments
   sự biến đổi nhân tạo các nguyên tố
  • Transmutation photonucléaire
   sự biến đổi (bằng phương pháp) quang hạt nhân
Comments and discussion on the word "transmutation"