Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trapèze
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hình thang
  • Trapèze isocèle
   hình thang cân
  • Trapèze rectangle
   hình thang vuông
 • (giải phẫu) cơ thang
 • (thể dục thể thao) đu xà treo
  • Trapèze volant
   trò đu bay (ở rạp xiếc)
Related search result for "trapèze"
Comments and discussion on the word "trapèze"