Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trapézoïde
Jump to user comments
tính từ
  • (có) dạng thang
    • os trapézoïde
      (giải phẫu) học xương thê
danh từ giống đực
  • (giải phẫu) xương thê
  • hình dạng thang
Related search result for "trapézoïde"
Comments and discussion on the word "trapézoïde"