Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ubiquitous
/ju:'bikwitəs/
Jump to user comments
tính từ
  • ở đâu cũng có; đồng thời ở khắp nơi
Related search result for "ubiquitous"
Comments and discussion on the word "ubiquitous"